Water in Polder Nijbroek

  • Klimaat en straat
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

In Polder Nijbroek, tussen IJssel en Veluwe, vormt het watersysteem de basis van het landschap. De structuur van de 14e eeuwse ontginning is goed bewaard gebleven, maar klimaatverandering vraagt nu om het aanpassen van dit systeem. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen op het gebied van recreatie, biodiversiteit en de herbestemming van het gemaal. De rol van erfgoed en de samenwerking tussen de verschillende partijen krijgen extra aandacht.

Ontwerpopgave

Klimaatverandering vraagt om aanpassing van het landschap. Er is een nieuw samenspel nodig in het watersysteem, van slootje tot gemaal. Het waterschap en de gemeente gaan samen met Nijbroekers op zoek naar passende plekken voor waterberging, het vasthouden van water en slimmer peilbeheer. 

De kwaliteiten van het historische landschap en de waarden van de lokale gemeenschap zijn hierbij het uitgangspunt. Zo dragen de oplossingen niet alleen bij aan klimaatadaptatie, maar is er ook meerwaarde voor landschap, biodiversiteit, verblijfskwaliteit in en rondom de polder en het gemaal.

Projectdetails

Locatie
Polder Nijbroek, Gemeente Voorst, Nederland

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe en Gemeente Voorst, met subsidies vanuit de Erfgoeddeal (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

Periode
April 2021 – heden

Type
Gebiedsvisie, erfgoed

Projectleiding
Hanneke Stenfert

Partners
Rufus de Vries, fotograaf
Bureau Buiten

Publicaties

Samenspel

Grote opgaven zoals klimaatadaptatie, omgang met erfgoed, de wateropgave  en het vergroten van biodiversiteit blijven vaak ongrijpbaar. Tegelijkertijd vragen ze om een goed samenspel tussen overheden, boeren en bewoners. In de zelfstandige gemeenschap van Nijbroek, dat van oorsprong een eigen waterstaat, rechtspraak en bestuur kende, moeten deze abstracte opgaven op concrete plekken samenkomen. Het project zet erop in om de eeuwenoude boerenwijsheid die in het landschap en de gemeenschap zit in te zetten voor passende oplossingen en om de samenwerking zichtbaar te maken.

Naast wateroverlast, verdroging en natuurdoelen vormt de slechte staat van het Baron van der Feltz-gemaal in Terwolde een directe aanleiding om aan de slag te gaan met het watersysteem. Harder pompen is op termijn niet genoeg. Om op lange termijn klimaatbestendig te zijn, zullen naast gemeente en waterschap ook boeren, bewoners en andere grondeigenaren maatregelen moeten nemen. 

Dat vraagt vaak letterlijk om samenwerking tussen bewoners en overheden. Open Kaart organiseert en begeleidt de verschillende bijeenkomsten.

 

Verhalen verbinden

Samen zoeken we naar oplossingen op grote en kleine schaal die bijdragen aan het klimaatrobuust maken van het landschap. Dit biedt veel koppelkansen voor natuur en mens, van de aanleg van een klompenpad tot herbestemming van het gemaal. Open Kaart vertaalt de uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten en expertsessies in ontwerphandleidingen voor typen ingrepen in het gebied. 

Met fotograaf Rufus de Vries verbeelden we deze ingrepen én de samenwerking die daarvoor nodig is middels een reeks geënsceneerde foto’s. Hierdoor worden losse kleine ingrepen zichtbaar onderdeel van een groter verhaal.

Bijeenkomst in het gemaal van Terwolde. Foto: Rufus de Vries

Erfgoed

Het historische landschap biedt veel aanknopingspunten voor klimaatadaptatie. Zo onderzoekt het Gelders Genootschap de historie van de weteringen, die van oorsprong veel meer slingerden dan nu. Het terugbrengen van die slingeringen kan ruimte bieden voor waterberging en natuurvriendelijke oevers. En dat vormt weer een fraai contrast met de strakke akkers en weilanden. Zo werken historische, ecologische en landschappelijke kwaliteiten samen bij het klimaatrobuust maken van de polder.

Op de projectwebsite vind je meer van zulke oplossingen en de actuele stand van zaken.

Locatie Project

Gerelateerd aan dit project

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan Water in Polder Nijbroek.

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl
of bel 06-30281636