Een toekomst voor veenweidegebied

  • Gebiedsontwikkeling
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

De Hegewarren is een polder van ongeveer 400 hectare in het Lage Midden van Friesland. Een nieuw perspectief voor dit veenweidegebied is nodig, want de bodem zakt. Elk jaar klinkt de veenlaag weer een stukje in. Dit kan op lange termijn niet doorgaan, omdat het steeds moeilijker wordt de polder goed te beheren. Bovendien komt er CO2 vrij bij veendaling, ook dat is onwenselijk.

Wat is maatschappelijk de optimale inrichting voor de Hegewarren? Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland hebben er bewust voor gekozen deze vraag eerst aan de omgeving te stellen. Een team van mensen in en om het gebied ontwikkelt verschillende alternatieven voor de toekomst van de polder. Open Kaart begeleidt dit co-creatieteam.

Ontwerpopgave

Het co-creatieteam ontwikkelt verschillende ontwerpvarianten. Het verhogen van de grondwaterstanden, belangrijk voor het stoppen van de veendaling, is daarbij een randvoorwaarde.

Voor elke variant worden zowel de kansen als de consequenties voor gebruik, natuur, recreatie en andere relevante aspecten op een rij gezet. Zo kan de politiek met de resultaten van het co-creatieteam een zorgvuldige afweging maken over de toekomst van de Hegewarren.

Projectdetails

Locatie
Hegewarren, Friesland

Opdrachtgever
Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland

Periode
2020 – Heden

Type
Gebiedsontwikkeling

Projectteam
Hanneke Stenfert en Jurrian Arnold

In samenwerking met:
H+N+S landschapsarchitecten en Royal HaskoningDHV

Publicaties:

Gezamenlijk rekenen en tekenen

Een team van 17 betrokkenen in en rond de Hegewarren verkent gezamenlijk welke mogelijkheden er zijn. In deze groep van belanghebbenden heeft ieder zijn of haar eigen bril. De één kijkt als bewoner of ondernemer naar de Hegewarren; een ander kijkt vanuit het perspectief van omliggende gebieden. Thema’s als landbouw, economie, natuur en recreatie komen hierin samen. 

Met de landschapsontwerpers van H+N+S en de expertise van Royal Haskoning DHV wordt getekend en gerekend aan de verschillende oplossingsrichtingen die op tafel komen. Zo ontdekken we stap voor stap welke (on)mogelijkheden er zijn. Open Kaart faciliteert dit co-creatieve ontwerpproces.

Inzicht in kansen en consequenties

Om de verschillende ontwerprichtingen te kunnen vergelijken, wordt er naast de kaarten ook een afwegingskader gemaakt. Hierin staan de doelstellingen die bij de opdracht zijn meegegeven, aangevuld met aspecten die het co-creatieteam belangrijk vindt. Voor elke variant is op deze manier te zien welke kansen deze biedt en welke consequenties de ontwerprichting heeft.

'Omgekeerde zienswijze'

Normaal gesproken spreek je als burger in bij de politiek, in dit proces is het andersom: politiek en bestuurders spreken in bij het co-creatieteam. Zo kunnen ze het team tussentijds aandachtspunten meegeven voor de uitwerking van de inrichtingsvarianten.

De eindresultaten van het co-creatieproces worden overhandigd aan de bestuurders die uiteindelijk moeten beslissen over de toekomst van de Hegewarren. Het co-creatieteam geeft de ontwerpvarianten én de afwegingen die daarbij horen mee.

Locatie Project

Gerelateerd aan
de Hegewarren

Projecten, nieuws en kennisartikelen gerelateerd aan de toekomstvisie Hegewarren.

Meer weten?
Mail hanneke@deopenkaart.nl 
of bel 06-30281636